ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ FLEGT VPA ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန (MONREC) ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ (European Commission) တုိ႔ပူးေပါင္းျပီး Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) Voluntary Partnership Agreement (VPA) သစ္ေတာဥပေဒစိုးမိုးမႈ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ ဆႏၵအေလ်ာက္ မိတ္ဖက္အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ အက်ိဳးဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ FLEGT VPA ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္း အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔ က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ Summit Park View ဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ စုစုေပါင္း ၂၄ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ယင္းအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပရျခင္းမွာ ပုဂၢလိကက႑၏ အျမင္မ်ားကို ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္၊ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈအေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို မွ်ေ၀ရန္ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔သုိ႔ ေထာက္ခံခ်က္ေပးရန္တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပုဂၢလိကက႑အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ျပင္ပအကူအညီျဖင့္ေက်ာ္လႊားရမည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ျပီး လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၾကပါသည္။