บทบาทหญิงชายและป่าชุมชนภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลง

งานศึกษาชิ้นนี้ได้วิเคราะห์บทบาทเฉพาะของหญิงและชาย ความรับผิดชอบ และสิทธิ โดยพิจารณาระดับการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ การจัดการ และการดูแลป่าและทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว จังหวัดลำพูน ทางภาคเหนือของประเทศไทย งานศึกษานี้เน้นศึกษาบทบาทที่แตกต่างระหว่างหญิงและชาย ความรับผิดชอบ ความรู้และภูมิปัญญาดังเดิม เกี่ยวกับป่าชุมชน และอิทธิพลต่อการใช้และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน

qr code
AttachmentSize
Ban Thung Yao Case study-Thai .pdf3.01 MB