មណ្ឌលឯកសារ

មណ្ឌលឯកសារ

របាយការណ៏

វេទិកាថ្នាក់តំបន់លើកទី ៣ ស្តីពីមនុស្ស និងព្រៃឈើ

January 2015
វេទិកាថ្នាក់តំបន់លើកទី ៣ ស្តីពីមនុស្ស និងព្រៃឈើ មានអ្នកចូលរួមពីសិក្ខាកាមប្រមាណជាង ១០០នាក់ មកពីប្រទេសចំនួ​ន​ ១៥ ផ្សេងៗគ្នា ក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីភិច ។...

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាវាយតម្លៃអំពីស្ថានភាពជាក់ស្តែង និង ភាពប្រឈមនានាចំពោះសហគមន៍ព្រៃឈើ ក្នុងការចូលរួមពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ អភិបាលកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មផលិតផលសហគមន៍ព្រៃឈើ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

October 2016
ការវាយតម្លៃនេះគឺដើម្បីស្វែងយល់ពីសមត្ថភាពរបស់​សហគមន៍ ក្នុងការចូលរួមពង្រឹង​ការ​​អនុវត្ត​ច្បាប់ស្តី ពីព្រៃឈើ អភិបាល​កិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មផលិតផលសហគមន៍...