ការបោះពុម្ព

Cambodia

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាវាយតម្លៃអំពីស្ថានភាពជាក់ស្តែង និង ភាពប្រឈមនានាចំពោះសហគមន៍ព្រៃឈើ ក្នុងការចូលរួមពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ អភិបាលកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មផលិតផលសហគមន៍ព្រៃឈើ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

October 2016
ការវាយតម្លៃនេះគឺដើម្បីស្វែងយល់ពីសមត្ថភាពរបស់​សហគមន៍ ក្នុងការចូលរួមពង្រឹង​ការ​​អនុវត្ត​ច្បាប់ស្តី ពីព្រៃឈើ អភិបាល​កិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មផលិតផលសហគមន៍...

រីខូហ្វ-មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់មនុស្ស និង ព្រៃឈើ

February 2016
រីខូហ្វ បានចាប់ផ្តើមអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ព្រៃឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៧ ហើយបានបង្កើតការិយាល័យប្រចាំប្រទេសជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ ២០១០...

សហគមន៍ព្រៃឈើ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា

May 2015
យោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ RECOFTC ក្រោមចំណងជើងថា៖ "ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃសហគមន៍ព្រៃឈើ ក្នុងបរិបទការកាត់បន្ថយ និងការបន្សាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ...

Pages