ព្រឺត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

Cambodia training and national events

សិក្ខាសាលាបូកសរុបលទ្ធផល គម្រោងពង្រឹងតួនាទីសហគមន៍ព្រៃឈើក្នុងការចូលរួមអនុវត្តច្បាប់ ស្តីពីព្រៃឈើ អភិបាលកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មផលិតផលសហគមន៍ព្រៃឈើ

27 September 2016
១- សារបាន កម្មវិធីព្រៃឈើជាតិ (NFP) ដែលរៀបរៀងឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១០ បានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្តរយៈពេលវែង (២០១០-២០២៩) សំរាប់ការគ្រប់គ្រងធនធានព្រៃឈើជាតិ...

សិក្ខាសាលា និងការបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី ការពង្រឹងសមត្ថភាព និងដំណើរការបណ្តាញសហគមន៍ព្រៃឈើ

19 September 2016
I. សេចក្តីផ្តើម សហគមន៍ព្រៃឈើនៅកម្ពុជា ត្រូវបានអនុវត្តក្នុងរូបភាពសាកល្បងនៅតំបន់​មួយ​ចំនួនចាប់​តាំង​ពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៩០...

ទស្សនៈកិច្ច កិច្ចស្វែងយល់ និងតាមដានការអនុវត្តគម្រោង FLEGT របស់ក្រុមការងារពង្រឹងតួនាទីសហគមន៍ព្រៃឈើក្នុងការចូលរួមអនុវត្តច្បាប់ ស្តីពីព្រៃឈើ អភិបាលកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មផលិតផលសហគមន៍

5 September 2016
១- សារបាន កម្មវិធីព្រៃឈើជាតិ (NFP) ដែលរៀបរៀងឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១០ បានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្តរយៈពេលវែង (២០១០-២០២៩) សំរាប់ការគ្រប់គ្រងធនធានព្រៃឈើជាតិ...

Pages